Verslagen

____________

 

JAARVERSLAG 2020

Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee streeft naar een inclusieve samenleving op Goeree-Overflakkee.
Iedereen moet kunnen participeren in de maatschappij, er moeten mogelijkheden en kansen geschapen worden, óók voor mensen met een beperking.
Het doel van het PGGO is dan ook het beleid van de gemeente te beïnvloeden en zo nodig bij te sturen. Dat geldt ook voor andere instanties waar het PGGO mee te maken krijgt.
Hierbij speelt bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitgankelijkheid een belangrijke rol. Maar het aanbieden  van ( aangepast) werk, hobby’s, mogelijkheid tot participeren enz. spelen ook een grote rol.
Iedereen moet vanuit eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving op ons eiland.

2020 was een bijzonder jaar dat wereldwijd in het teken stond van een ongekende pandemie.
Een onbekend griepvirus waarde rond en legde nagenoeg alle activiteiten plat. Ook de activiteiten van het PGGO vielen stil.

Toch hebben we enkele dingen kunnen doen en binnen het bestuur is ook het nodige veranderd.
In januari bezochten de voorzitter en de penningmeester de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in de Grutterswei in Oude Tonge.
Het bestuur vergaderde 9 januari en 20 februari. Daarna ging de zgn. Lockdown in en konden onze vergaderingen niet meer plaatsvinden. Alleen op 17 september hebben we,
tussen de Lockdowns door, nog een vergadering kunnen houden. Het dagelijks bestuur had nog een overleg op 26 februari.

Op 21 juli is met Måry en Jane overleg geweest met de gemeente. Els Wegman en Joël Eichler toonden ons plannen om het strand bij de Punt in Ouddorp te verbeteren.
Ons advies werd meegenomen in de plannen. 11 september hebben Måry en Jane de stranden geschouwd bij Paal 10, bij de helling bij de Brouwersdam en bij de Punt.
Hierover hebben we aanbevelingen gedaan en op 27 oktober middels digitale verbinding met Joël e.e.a. nogmaals doorgesproken.

Ons werd gevraagd om in een TV uitzending van “De Huiskamer van Flakkee” iets te vertellen over het Platform. Op 15 september heeft Jane een wervend verhaal gehouden in de hoop dat veel mensen enthousiast raken over het PGGO.

In de zomer is een bemoedigend kaartje aan de achterban gezonden met een illustratie en een gedicht met het aanbod dat men ons kon bellen in geval van eenzaamheid.
Ook rond de Kerstdagen is er een bericht uitgegaan.

Intussen is de discussie in het bestuur opgelaaid over de toekomstige koers van het PGGO. Middels een paar brainstormsessies is over het voortbestaan gewikt en gewogen.
Er is gebleken dat de koffieochtenden wel op prijs werden gesteld, maar er kwam weinig tot geen (nieuwe) informatie uit voort waarmee wij vooruit konden. Ook het “uitje” werd steeds slechter bezocht. Hieruit en uit een door ons gehouden enquête, heeft het bestuur geconcludeerd dat wij ons meer op het beïnvloeden van beleid moeten focussen. Bedacht moet worden dat er op het eiland tegenwoordig van alles te doen is en dat het niet nodig is voor het PGGO om de achterban te “entertainen”. Vandaar de focusverlegging.

De jaarlijkse lunch op de RGO school vinden we erg waardevol en blijven we organiseren. Ook i.v.m. de bewustwording van de leerlingen.
Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten wordt door ons als belangrijk gezien. Indien zich een kwestie voordoet zullen we daarop inspringen.
Daarnaast blijft het testen van locaties ook een speerpunt. Vele locaties zijn toe aan een hertest. En natuurlijk staan we altijd open voor vragen en opmerkingen.

Personele veranderingen in het bestuur:

In het begin van 2020 gaf Jennie Anker aan te stoppen met het  secretariaat en ook met het bestuurslidmaatschap per 1 juli.
Erg jammer, zij vervulde haar rol met verve. John en Jane namen in juli afscheid van haar. Ook Elly Sonneveld en Hans van den Boogaard beëindigden hun bestuurlijke functie.
Ook van hen is afscheid genomen. Het was spijtig dat dat niet in een bestuursvergadering kon vanwege de Corona-maatregelen.
Gelukkig hebben we in Oscar Zeelenberg een enthousiast nieuw bestuurslid gevonden.

Bestuur:

Jane van Dongen        voorzitter
Sjaan Koese                tweede voorzitter
Måry Groenendijk        secretaris
John van Item              penningmeester, website
Leen Vroegindeweij     bestuurslid, contact met oogcafé
Oscar Zeelenberg        bestuurslid

 

 

 


 

Koffie / Thee middag Stellendam

Op 10 april 2019 heeft het PGGO (Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee) weer een
koffie / thee middag gehouden in Stellendam, het was weer een gezellige bijeenkomst.
Er was ruimte om onderling bij te praten en kennis te maken met nieuwe deelnemers.
Er werd informatie gegeven over de activiteiten van het PGGO in het afgelopen seizoen en over het
Project Aanvullend Vervoer (in samenwerking met de gemeente) voor deelnemers van scootmobieltochten.
Voor datums en informatie over aanvullend vervoer voor scootmobiel tochten en cursussen.
Kijk op onze website www.pggo.nl

 


 

Jane opent het jaarlijkse middagje voor onze achterban.

5 september 2018,
Het platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee organiseerde vandaag het jaarlijks uitje voor de achterban en had hierbij Meezingkoor de watertoren en Bakker Jan van Harberden uitgenodigd.
Het werd een heel gezellige middag waarvan menig aanwezige zei, dat dit wel vaker mocht gebeuren.
In de video ziet u de introductie van Jan van Dongen onze voorzitter en een compilatie van het Meezingkoor de watertoren en de presentatie van bakker Jan van Harberden.


 

Veel belangstelling voor keukentafelgesprek.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee (PGGO) organiseerde 14 november, in samenwerking met de gemeente, een voorlichtingsbijeenkomst over het keukentafelgesprek zoals dat gevoerd wordt als men ondersteuning nodig heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Dat dit onderwerp leeft bij de klanten bleek uit de enorme opkomst. De raadszaal in het Rondeel was bomvol. Vanuit het WMO loket was consulente Leonie Poortvliet aanwezig om te vertellen over de procedure van zo’n gesprek en welke onderwerpen aan bod komen. Het is van het grootste belang dat de situatie van de klant zorgvuldig in kaart gebracht wordt. Wat kan hij of zij zelf nog, wat kan het netwerk van de klant betekenen en tenslotte welke professionele hulp van buiten dient ingezet te worden.

Leonie Poortvliet WMO consulent en Danja Driesen Stichting MEE

Ook het Persoonsgebonden budget, het PGB, kwam aan bod. Hierbij werd uitgelegd dat bij het beheren van een PGB nogal wat haken en ogen zitten. Zo gaat de geldstroom via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en moet een strikte administratie gevoerd worden. Dit om fraude te voorkomen. Toch kan een PGB in sommige gevallen de beste of enige oplossing zijn

Daarna vertelde Danja Driessen van stichting MEE hoe deze organisatie  mensen kan helpen bij het gesprek, de aanvraag van een voorziening, het verkennen van het netwerk en nog veel meer. MEE is onafhankelijk van de gemeente en richt zich vooral op de klant. Iedereen kan bijstand van MEE vragen bij verschillende onderwerpen. Van 0 tot 100 jaar, zoals Danja het uitdrukte. De consulenten van MEE kunnen ook aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek indien de cliënt of de gemeente dit wenselijk acht.

Tenslotte loodste dagvoorzitter Jane van Dongen van het PGGO de bijeenkomst tot een goed einde door alle vragen naar voren te laten komen en de consulenten gelegenheid te geven te antwoorden. Bert Horssels van de gemeente gaf nog wat achtergrondinformatie. Aanwezigen getuigden van een nuttige en leerzame middag.

Heeft u belangstelling voor het werk van het PGGO? Kijk dan op www.pggo.nl

Het PGGO trakteerde wat lekker bij de koffie

 

 


 

lekke+band+2012-10-03+001.jpg (172×346)

Ervaring met Welzorg en gemeente Goeree Overflakkee.

Op een woensdagmorgen zag ik dat m’n scootmobiel een lekke band had.
Gebeld naar Welzorg ( 010-8509310), gelukkig maar 1 wachtende voor mij. Toen ik aan de beurt was, vertelde ik over de lekke band. De medewerker vroeg of de band wel echt lek was, niet toevallig leeggelopen?
Rare vraag, dag ervoor nog  gescoot, niks aan de hand, dag erna is de band plat, dan is hij lek. “of ik de band al opgepomd had?”. “ja hoor, vertelde ik”, maar band bleek lek.
De medewerker van Welzorg ging kijken in de planning en vertelde mij even later dat ik 7 dagen later aan de beurt was om de band te laten maken.
Ik accepteerde dit niet en vond het raar dat dit niet eerder kon.
Er was echt geen andere mogelijkheid aldus de medewerker van Welzorg.

Ik besloot om de gemeente te bellen (14 0187), WMO loket. Daar dit verhaal uitgelegd. Dit vond de medewerker WMO ook te lang duren en beloofde om contact op te nemen met Welzorg. 1 uur later werd ik
teruggebeld door Welzorg, met welgemeende excuus en dat dezelfde dag de band nog gemaakt zou worden.
Even later belde medewerker WMO mij ook terug om te vragen of het was opgelost.
Prima actie van deze medewerker van de WMO. Een paar uur later was de band vervangen door de vaste medewerker van Welzorg die zegt altijd op het eiland te zijn en dit soort reparaties binnen 1 of 2 dagen te kunnen doen.

Hieruit blijkt dat de telefoondienst van Welzorg niet goed werkt en dat het belangrijk is om contact te zoeken met het WMO loket als er dingen niet gaan zoals gewenst/gehoopt.

 

 

 

error: Content is protected !!